۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معاون پژوهش و فناوری
معاونان پژوهشی سابق
مدیران حوزه معاونت
کارشناسان
تشکیلات
اهداف و مسئولیت‌ها
شورای پژوهشی
کمیته اخلاق پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مالکیت فکری</span>مالکیت فکری
آئین‌نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دانشگاه الزهرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هفتۀ پژوهش و فناوری</span>هفتۀ پژوهش و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراسم هفتۀ پژوهش</span>مراسم هفتۀ پژوهش
بیست و چهارمین دوره هفته پژوهش و فناوری (1402)
بیست و سومین دوره هفته پژوهش و فناوری (1401)
بیست و دومین دوره هفته پژوهش و فناوری (1400)
بیست و یکمین دوره هفته پژوهش و فناوری(1399)
شیوه‌نامه و نظام نامه هفته پژوهش
برنامه عملیاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تأسیس واحدهای پژوهشی </span>تأسیس واحدهای پژوهشی
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
کاربرگ‌ها و مدارک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای پژوهشی</span>واحدهای پژوهشی
مرکز تحقیقات آنالیز و بیوآنالیز
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی میکروبی
مطالعات شبه قاره هند
مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث
تقویم پژوهشی
برگزیدگان هفته پژوهش 1402
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور پژوهشی</span>امور پژوهشی
معرفی مدیر
معاون مدیر امور پژوهشی
مدیران سابق امور پژوهشی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارۀ خدمات پژوهشی</span>ادارۀ خدمات پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه پژوهشی گلستان</span>سامانه پژوهشی گلستان
سامانه پژوهشی گلستان
فرایند ثبت و تأیید فعالیت‌ها
راهنما و مستندات
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی</span>گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات و تالیفات</span>نشریات و تالیفات
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات علمی</span>نشریات علمی
آئین‌نامه‌ها
کاربرگ‌ها
فرایندها
سامانه جامع نشریات علمی دانشگاه
سامانه ارزیابی نشریات وزارت‌علوم
سامانه‌های مشابهت‌یاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشار کتاب</span>انتشار کتاب
آئین‌نامه‌های نشر کتاب
کاربرگ‌ها
سامانه فروش الکترونیکی کتاب
فرایندهای نشر کتاب
قالب‌های نگارش
Collapse اعتبار پژوهشی (گرنت)اعتبار پژوهشی (گرنت)
اعتبار پژوهشی(گرنت)
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
کاربرگ‌های اعتبار پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هستۀ پژوهشی</span>هستۀ پژوهشی
هسته پژوهشی
فرایندها
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
کاربرگ‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پسادکترا</span>طرح های پسادکترا
پسادکترا تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران
پسادکترا تحت حمایت پایگاه ایرانیان غیرمقیم
پسادکترا تحت حمایت بنیادملی نخبگان
پسادکترا داخلی - دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کاربرگ‌های تأمین اعتبار طرح‌های پسادکتری</span>کاربرگ‌های تأمین اعتبار طرح‌های پسادکتری
کاربرگر‌های تأمین اعتبار طرح‌های پسادکترا
گرنت طرح‌های پسا دکترا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کرسی</span>کرسی
ساختار، تشکیلات و شرح وظایف
آیین‌نامه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح‌های درون سازمانی</span>طرح‌های درون سازمانی
فرایندها
آئین‌نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش‌های علمی </span>همایش‌های علمی
آیین‌نامه ها و شیوه‌نامه‌ها
کاربرگ‌های همایش
فرصت مطالعاتی خارجی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح ‌های پژوهشی موظف</span>طرح ‌های پژوهشی موظف
شیوه‌نامه طرح پژوهشی موظف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور فناوری</span>امور فناوری
معرفی مدیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برنامه‌ریزی و توسعۀ فناوری</span>گروه برنامه‌ریزی و توسعۀ فناوری
رئیس
کارشناسان
گروه ارتباط با صنعت و جامعه
اداره نظارت بر امور آزمایشگاه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارآفرینی و نوآوری</span>کارآفرینی و نوآوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی مرکز نوآوری و شکوفایی
چشم انداز و ماموریت
برنامه های مرکز در بخش کارنو
برنامه های مرکز در بخش تام
رئیس مرکز نوآوری و شکوفایی
رئیس اداره توسعه اشتغال و مهارت آموزی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته کارآفرینی</span>کمیته کارآفرینی
معرفی اعضای کمیته
آئین‌نامه کمیته کارآفرینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت‌ها</span>فعالیت‌ها
دوره‌های شتابدهی
دوره‌های عمومی کارآفرینی
دوره‌های مهارت آموزی شغلی
رویدادهای نوآوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استارتاپ‌های مرکز</span>استارتاپ‌های مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه اندازی شده در 1396</span>راه اندازی شده در 1396
آدورا
memory hands
همایش یار
عمران جاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه اندازی شده در 1397</span>راه اندازی شده در 1397
زیست فراداده
مه آوا تکنولوژی
زیگایا
مامان دوزی
نورفناوری تک پرتونوران (تک نوران)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه اندازی شده در 1398</span>راه اندازی شده در 1398
ببینم
لنگوییک
نانو زیران
من و دانشگاه
تناسب افکار
آناهیتا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه اندازی شده در 1399</span>راه اندازی شده در 1399
مشاورلاین
شایاژن
فیلافل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه اندازی شده در 1400</span>راه اندازی شده در 1400
آرکا کاوش فارمد
دیجیت باکس
زری مامان
مهر و ماه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه‌ اندازی شده در 1401</span>راه‌ اندازی شده در 1401
استاد ریاضی
الوگوشت
گالری کلبک
هندیپاک
رینو
بارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راه اندازی شده در 1402</span>راه اندازی شده در 1402
بک استیج
مهفا
چراغا
تارچه
هاوین صنعت فناوران پارس
نشاط
پژوهان
استارتاپ‌های سبز
همکاری با مرکز
ارتباط با مرکز
کتابخانه‌مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات و تالیفات</span>نشریات و تالیفات
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات علمی دانشگاه</span>نشریات علمی دانشگاه
آئین نامه ها
کاربرگ ها
فرایندها
سامانه جامع نشریات علمی دانشگاه
سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم
سامانه‌های مشابهت‌یاب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات کتاب</span>انتشارات کتاب
آئین نامه های نشر کتاب
کاربرگ‌ها
سامانۀ فروش الکترونیکی کتاب
فرایندهای نشر کتاب
قالب های نگارش
علم‌سنجی
مراکز تحقیقاتی و واحدهای پژوهشی
آئین‌نامه‌ها و کاربرگ‌ها
Collapse اخلاق پژوهشیاخلاق پژوهشی
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایند دریافت کد اخلاق</span>فرایند دریافت کد اخلاق
نمودار فرایند دریافت کد اخلاق
مستندات لازم برای دریافت کد اخلاق
کاربرگ‌ها و راهنماها
آموزش
پرسش های پرتکرار
پیوندها
Collapse امور آزمایشگاه هاامور آزمایشگاه ها
مدیر
کارشناسان
اهداف
آزمایشگاه مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها</span>آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده علوم زیستی</span>دانشکده علوم زیستی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد</span>دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
آزمایشگاه حسابداری
آزمایشگاه فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه دانشکده فیزیک-شیمی</span>آزمایشگاه دانشکده فیزیک-شیمی
آزمایشگاه الکتروشیمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی</span>آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی
آزمایشگاه رفتار حرکتی (ارزیابی)
آزمایشگاه رفتار حرکتی (آنالیز)
فیزیولوژی ورزشی
دانشکده ادبیات
آزمایشگاه دانشکده روان‌شناسی
آزمایشگاه پژوهشکده زنان
مرکز محاسبات سریع دانشگاه الزهرا
سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی
تعرفه‌های آزمایشگاهی
آیین‌نامه‌ها
پیوندها
Collapse ارتباط با صنعتارتباط با صنعت
معرفی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها</span>آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌های وزارتی و موسسه
شیوه نامه اجرایی نظام وظیفه دانشگاهی
فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت
فراخوان‌ها
اهداف و ماموریت‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندها</span>فرایندها
پیشنهاد به سازمان (اقدام‌کننده: دانشگاه)
پیشنهاد به سازمان (اقدام‌کننده: هیات علمی)
قرارداد با سازمان (الگوی دانشگاه)
قرارداد با سازمان (الگوی سازمان)
عقد قرارداد با مجری
اجرای قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت
دریافت مفاصاحساب از بیمه
پیشنهاد پروژه با دستگاه‌های اجرایی
فرایند فرصت مطالعاتی داخلی
راهنمای جامع طرح‌ها
کتابچه توانمندی‌های دانشگاه
سامانه‌هادانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.