۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

مه آوا تکنولوژی

نام تیم

 مه آوا تکنولوژی

تاریخ راه اندازی استارت اپ

مهر97

حوزه فعالیت

انرژی های تجدید پذیر «توربین های بدون پره»

اعضای تیم

*مهسادهقان فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا

*فاطمه اسدالله پورفارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا

*فاطمه لشگری فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا

*فایزه کمندی فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا

mahavatechnology@gmail.com