۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

شایاژن

نام تیم

شایاژن

تاریخ راه اندازی استارت آپ

مرداد 99

حوزه فعالیت

خدمات پژوهشی در حوزه زیست شناسی مولکولی و بیوانفورماتیک و تولید محصولات تخصصی

اعضای تیم

* فائزه حسامی ذکائی دانشجو دکتری بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه الزهرا

*اسکارلت پابیان فارغ التحصیل ارشد بیوشیمی دانشگاه الزهرا

*مرضیه پرتوزاده فارغ التحصیل ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه الزهرا

* نرگس سلیمانی تبارفارغ التحصیل ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه الزهرا

*مریم احمدیان فارغ التحصیل ارشد بیوشیمی دانشگاه الزهرا

لینکدین   www.linkedin.com/in/shayagene-company-0645601b5
اینستاگرام   
@shayagen

ایمیل      shayagenecompany@gmail.com