۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معاون پژوهش و فناوری
معاونان پژوهشی سابق
مدیران حوزه معاونت
کارشناسان
تشکیلات معاونت پژوهشی و فناوری
اهداف و مسئولیت‌های معاونت
وظایف شورای پژوهشی دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیتۀ اخلاق در پژوهش</span>کمیتۀ اخلاق در پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندها</span>فرایندها
فرایند بررسی طرح‌ها در کمیته اخلاق دانشگاه
راهنما
فرایند اجرایی تقاضا و دریافت کد اخلاق از کمیته اخلاق پژوهش
Collapse کاربرگ‌ها کاربرگ‌ها
کاربرگ‌ها
تازه‌های اخلاق پژوهش
پیوندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مالکیت فکری</span>مالکیت فکری
آئین‌نامه مالکیت فکری و تجاری سازی دانشگاه الزهرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هفتۀ پژوهش و فناوری</span>هفتۀ پژوهش و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراسم هفتۀ پژوهش</span>مراسم هفتۀ پژوهش
بیستمین دوره هفته پژوهش و فناوری (1398)
نوزدهمین دوره هفته پژوهش و فناوری (1397)
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامۀ عملیاتی معاونت</span>برنامۀ عملیاتی معاونت
برنامۀ عملیاتی سال 1399
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تأسیس واحدهای پژوهشی </span>تأسیس واحدهای پژوهشی
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
واحدهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور پژوهشی</span>مدیریت امور پژوهشی
معرفی مدیر
معاون مدیر امور پژوهشی
مدیران سابق امور پژوهشی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارۀ خدمات پژوهشی</span>ادارۀ خدمات پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه پژوهشی گلستان</span>سامانه پژوهشی گلستان
سامانه پژوهشی گلستان
فرایند ثبت و تأیید فعالیت‌ها
راهنما و مستندات
رئیس
کارشناس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه علم سنجی</span>سامانه علم سنجی
معرفی سامانه علم سنجی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی</span>گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی پژوهشی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارۀ نشریات و تألیفات علمی</span>ادارۀ نشریات و تألیفات علمی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات علمی</span>نشریات علمی
آئین‌نامه‌ها
کاربرگ‌ها
فرایندها
سامانه جامع نشریات علمی دانشگاه
سامانه ارزیابی نشریات وزارت‌علوم
سامانه‌های مشابهت‌یاب
فهرست نشریات معتبر و غیرمعتبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشار کتاب</span>انتشار کتاب
آئین‌نامه‌های نشر کتاب
کاربرگ‌ها
سامانه فروش الکترونیکی کتاب
فرایندهای نشر کتاب
قالب‌های نگارش
Collapse اعتبار پژوهشی (گرنت)اعتبار پژوهشی (گرنت)
اعتبار پژوهشی(گرنت)
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
کاربرگ‌های اعتبار پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هستۀ پژوهشی</span>هستۀ پژوهشی
هسته پژوهشی
فرایندها
آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
کاربرگ‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پسادکترا</span>طرح های پسادکترا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پسادکترای تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران</span>پسادکترای تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها</span>آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پسادکترای تحت حمایت صندوق حمایت پژوهشگران و فنادران کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کاربرگ‌ها و مدارک</span>کاربرگ‌ها و مدارک
کاربرگ‌های متقاضی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پسادکترای تحت حمایت پایگاه ایرانیان غیرمقیم</span>پسادکترای تحت حمایت پایگاه ایرانیان غیرمقیم
آیین‌نامه‌ها
کاربرگ‌ها و مدارک
پسادکترای تحت حمایت بنیاد نخبگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پسادکترای داخلی-دانشگاه</span>پسادکترای داخلی-دانشگاه
آیین‌نامه
کاربرگ‌ها و مدارک
پسادکترای خارجی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کاربرگ‌های تأمین اعتبار طرح‌های پسادکتری</span>کاربرگ‌های تأمین اعتبار طرح‌های پسادکتری
هزینه‌کرد گرنت طرح‌های پسا دکترا
کاربرگر‌های تأمین اعتبار طرح‌های پسادکترا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کرسی‌های ترویجی، نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری</span>کرسی‌های ترویجی، نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری
ساختار، تشکیلات و شرح وظایف
آیین‌نامه‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح‌های درون سازمانی</span>طرح‌های درون سازمانی
فرایندها
آئین‌نامه ها و شیوه نامه ها
کاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش‌های علمی </span>همایش‌های علمی
شیوه‌نامه‌ها و ضوابط حمایت از همایش‌های علمی
کاربرگ‌های همایش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت امور فنآوری</span>مدیریت امور فنآوری
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارۀ نظارت بر امور آزمایشگاه‌ها</span>ادارۀ نظارت بر امور آزمایشگاه‌ها
مدیر
کارشناسان
اهداف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه‌ها</span>آزمایشگاه‌ها
آزمایشگاه مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها</span>آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده علوم زیستی</span>دانشکده علوم زیستی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی
آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی-بالینی
آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی-باکتری‌شناسی
آزمایشگاه میکروبیولوژی هلیکوباکتر
آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد</span>دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
آزمایشگاه حسابداری
آزمایشگاه فناوری اطلاعات
دانشکده ادبیات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه دانشکده فیزیک-شیمی</span>آزمایشگاه دانشکده فیزیک-شیمی
آزمایشگاه الکتروشیمی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی</span>آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی
آزمایشگاه رفتار حرکتی (ارزیابی)
آزمایشگاه رفتار حرکتی (آنالیز)
فیزیولوژی ورزشی
آزمایشگاه دانشکده روان‌شناسی
آزمایشگاه پژوهشکده زنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی</span>سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی
ارتباط با سامانه جامع آزمایشگاهی
راهنمای ثبت درخواست آزمون
راهنمای استفاده از سامانه
تعرفه‌های آزمایشگاهی
آیین‌نامه‌ها
پیوندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برنامه‌ریزی و توسعۀ فناوری</span>گروه برنامه‌ریزی و توسعۀ فناوری
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه ارتباط با صنعت و جامعه</span>گروه ارتباط با صنعت و جامعه
رئیس
کارشناسان
اهداف و مأموریت‌ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها</span>آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها
آیین‌نامه‌های وزارتی و موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرایندها</span>فرایندها
پیشنهاد به سازمان (اقدام‌کننده: دانشگاه)
پیشنهاد به سازمان (اقدام‌کننده:هیئت علمی)
قرارداد با سازمان (الگوی دانشگاه)
قرارداد با سازمان (الگوی سازمان)
عقد قرارداد با مجری
اجرای قرارداد گروه ارتباط با صنعت و جامعه
دریافت مفاصاحساب از بیمه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پیشنهاد پروژه گروه ارتباط با صنعت با دستگاه‌های اجرایی</span>پیشنهاد پروژه گروه ارتباط با صنعت با دستگاه‌های اجرایی
پیشنهاد پروژه گروه با دستگاه‌های اجرایی. شروع
پیشنهاد پروژه گروه با دستگاه‌های اجرایی.اجرا
پیشنهاد پروژه گروه با دستگاه‌های اجرایی.ارزیابی
فرایند فرصت مطالعاتی داخلی
کاربرگ‌ها و قراردادها
راهنمای جامع طرح‌های ارتباط با صنعت و جامعه
کتابچۀ توانمندی‌های دانشگاه
فرصت مطالعاتی داخلی
کارآموزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز کارآفرینی و نوآوری</span>مرکز کارآفرینی و نوآوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی مرکز نوآوری و شکوفایی
چشم انداز و ماموریت
برنامه های مرکز در بخش کارنو
برنامه های مرکز در بخش تام
رئیس مرکز نوآوری و شکوفایی
رئیس اداره توسعه اشتغال و مهارت آموزی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته کارآفرینی(آئین‌نامه- اعضای کمیته)</span>کمیته کارآفرینی(آئین‌نامه- اعضای کمیته)
معرفی اعضای کمیته
آئین‌نامه کمیته کارآفرینی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعالیت‌ها</span>فعالیت‌ها
دوره‌های شتابدهی
دوره‌های عمومی کارآفرینی
دوره‌های مهارت آموزی شغلی
رویدادهای نوآوری
استارتاپ‌های مرکز
همکاری با مرکز(درخواست همکاری- فعالیت‌های داوطلبانه)
ارتباط با مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد</span>کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
معرفی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارۀ اطلاع‌رسانی</span>ادارۀ اطلاع‌رسانی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ادارۀ خدمات عمومی</span>ادارۀ خدمات عمومی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره خدمات فنی و الکترونیکی</span>اداره خدمات فنی و الکترونیکی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بخش های کتابخانه</span>بخش های کتابخانه
اطلاع رسانی
دیجیتال سازی
مرجع و پایان نامه ها
گردش و امانت
نشریات
سفارشات
فهرست نویسی
پشتیبانی سیستم ها
اهداف
وظایف
جستجوی منبع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بانک‌های اطلاعاتی </span>بانک‌های اطلاعاتی
بانک‌های اطلاعاتی پیوسته
بانک‌های اطلاعاتی دسترسی آزاد
آرشیو دانشگاه (Repository)
پرتال کتابخانه مرکزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره نشریات و تالیفات علمی</span>اداره نشریات و تالیفات علمی
رئیس
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات علمی دانشگاه</span>نشریات علمی دانشگاه
آئین نامه ها
کاربرگ ها
فرایندها
سامانه جامع نشریات علمی دانشگاه
سامانه ارزیابی نشریات وزارت علوم
سامانه‌های مشابهت‌یاب
فهرست نشریات معتبر و غیرمعتبر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات کتاب</span>انتشارات کتاب
آئین نامه های نشر کتاب
کاربرگ‌ها
سامانۀ فروش الکترونیکی کتاب
فرایندهای نشر کتاب
قالب های نگارش
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
اطلاعیه
ادامه اخبار
اخبار مرکز کارآفرینی و نوآوری
قابل توجه
اطلاعیه 1دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.