۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

نورفناوری تک پرتونوران (تک نوران)

نام تیم

نورفناوری تک پرتونوران (تک نوران)

تاریخ راه اندازی استارت آپ

دی97

حوزه فعالیت

طراحی و ساخت، مشاوره و آموزش سیستم های اپتیکی

اعضای تیم

*مریم بحرینی استاد مدعو گروه فیزیک دانشگاه الزهرا

*احمد حسین زادگان دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی