۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

آموزش

 کلیات برنامۀ آموزشی
بی تردید آموزش نقش مؤثری در توسعه و ارتقای کیفیت اخلاق پژوهش در سطح دانشگاه دارد. از این رو کمیتۀ اخلاق دانشگاه در چهارمین نشست خود که در دهم شهریور ماه سال 1400 برگزار شد، گذراندن دورۀ آموزشی اخلاق پژوهش را برای تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد و دکتری الزامی نمود.
اولین دوره آموزش الزامی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی چهار دانشکده علوم زیستی، علوم ورزشی، علوم اجتماعی و اقتصادی و دانشجویان دانشکدۀ مشاوره و علوم تربیتی در سال 1399 برگزار شد. این دوره های آموزشی هر ساله برگزار می شود و دانشجویان به شرکت در این دوره آموزشی الزامی اخلاق پژوهش دعوت می شوند. در هر نیمسال دو نوبت دوره های آموزشی به طور منسجم و منظم بشرح زیر توسط معاونت پژوهشی برگزار می شود و هزینۀ آن در حال حاضر از سوی معاونت پژوهشی پرداخت می گردد.
در نیمسال اول دو نوبت: نوبت اول در نیمه دوم مهر ماه و نوبت دوم در نیمۀ اول آبان ماه
در نیمسال دوم دو نوبت: نوبت اول نیمه دوم فروردین ماه و نوبت دوم در نیمۀ دوم اردیبهشت ماه
هزینۀ دوره های آموزشی یاد شده توسط معاونت پژوهشی تأمین می شود و دانشکده ها و پژوهشکده ها می توانند برای برگزاری دوره های فوق العاده، به هزینۀ خود نوبت های دیگری را از کمیته اخلاق درخواست نمایند.
دورۀ آموزشی شامل اخلاق عمومی پژوهش و اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی مجموعاً به مدت 6 ساعت است.
فقط دانشجویانی که دوره آموزشی را گذرانده اند، مجاز به اخذ واحد پایان نامه/ رساله در نیمسال های آتی هستند.
فهرست اسامی دانشجویانی که دوره آموزشی اخلاق را گذرانده اند در دسترس مدیریت محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه قرار می گیرد و از این طریق ادارۀ آموزش دانشکده ها گواهی آموزش را در اختیار دانشجویان قرار خواهند داد.
کمیتۀ اخلاق دانشگاه گذراندن دوره های آموزشی و بازآموزی را برای اعضای هیئت علمی نیز الزامی نموده است. در هر سال تحصیلی، دوره های آموزش اخلاق پژوهش ویژۀ اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در دو نوبت برگزار می شود: نوبت اول نیمه اول اسفند ماه و نوبت دوم نیمه اول مهر ماه خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/25
تعداد بازدید:
687
اخلاق پژوهشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+