۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين

منتخبین بیست و دومین دوره بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

منتخبین بیست و دومین دوره بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری

 
 
 
 
 
 
 
 
⭕ برگزیدگان دانشکده الهیات:
1- سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده عضو محترم هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
2- جناب آقای دکتر جواد سرخوش عضو محترم هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
3- سرکار خانم دکتر فاطمه علایی رحمانی عضو محترم هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث
 
⭕ برگزیدگان دانشکده ادبیات:
4- سرکار خانم دکتر زینب صادقی سهل آباد عضو محترم هیأت علمی گروه زبان روسی
5- سرکار خانم فریده حق بین عضو محترم هیأت علمی گروه زبان شناسی همگانی
6- جناب آقای دکتر محسن شیرازی زاده عضو محترم هیات علمی گروه زبان انگلیسی
7- جناب آقای دکتر محمدرضا بارانی عضو محترم هیات علمی گروه تاریخ
8- سرکار خانم دکتر ناهید جلیلی مرند عضو محترم هیأت علمی گروه زبان فرانسه
9- سرکار خانم دکتر ماندانا نوربخش عضو محترم هیأت علمی گروه زبان شناسی همگانی
10- سرکار خانم دکتر محبوبه مباشری عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
 
⭕ برگزیدگان پژوهشکده زنان
11- سرکار خانم دکتر سیده فاطمه موسوی عضو محترم هیأت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی
 
⭕ برگزیدگان دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
12- جناب اقای دکتر ابوالفضل شاه ابادی عضو محترم هیأت علمی گروه اقتصاد
13- سرکار خانم دکتر ندا عبدالوند عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت
14- جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی امیری عضو محترم هیأت علمی گروه حسابداری
15- سرکار خانم دکتر آمنه خدیور عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت
16- جناب آقای دکتر میرحسین موسوی عضو محترم هیأت علمی گروه اقتصاد
17- سرکار خانم دکتر خدیجه سفیری عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی
18- سرکار خانم دکتر افسانه توسلی عضو هیأت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده
 
⭕ برگزیدگان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
19- سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان عضو محترم هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
20- جناب آقای دکتر عباس عبدالهی عضو محترم هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
21- جناب آقای دکتر عباس دولانی عضو محترم هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
22- سرکار خانم دکتر پروین صمدی عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
23- سرکار خانم دکتر مریم محسن پور عضو محترم هیأت علمی گروه روانشناسی تربیتی
 
⭕ برگزیدگان دانشکده علوم ریاضی
24- جناب آقای دکتر یدالله اردوخانی عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی
25- جناب آقای دکتر مهدی علی محمدی عضو محترم هیأت علمی گروه آمار
26- سرکار خانم دکتر بتول گنجی صفار عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی
 
⭕ برگزیدگان دانشکده علوم زیستی
27- سرکار خانم دکتر پریچهر حناچی عضو محترم هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی
28- سرکار خانم دکتر مریم کشاورزی عضو محترم هیأت علمی گروه علوم گیاهی
29- سرکار خانم دکتر پریناز قدم عضو محترم هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی
 
⭕ برگزیدگان دانشکده علوم ورزشی
30- سرکار خانم دکتر مریم دلفان عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیولوژی ورزشی
31- و سرکار خانم دکتر ژاله معماری عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی
 
⭕ برگزیدگان دانشکده فیزیک شیمی
32- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
33- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
34- جناب آقای دکتر امیرعلی مسعودی عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک
35- سرکار خانم دکتر کبری نیکوفر عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
36- سرکار خانم دکتر لیدا فتوحی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
37- جناب آقای دکتر محمد خرمی عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک
 
⭕ برگزیدگان دانشکده فنی و مهندسی
38- جناب آقای دکتر محمدرضا کیوان پور عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
39- جناب آقای دکتر سیدمحمدحسین هاشمی نژاد عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
40- جناب آقای دکتر مهدی سیف برقی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
41- جناب آقای جعفر باقری نژاد عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
42- سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی بویاغچی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
 
⭕ برگزیدگان دانشکده هنر
43- سرکار خانم دکتر میترا معنوی راد عضو محترم هیأت علمی گروه ارتباط تصویری
44- جناب آقای دکتر منصور حسامی کرمانی عضو محترم هیأت علمی گروه نقاشی
45- سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی عضو محترم هیأت علمی گروه نقاشی
46- سرکار خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهش هنر
47- سرکار خانم دکتر فریده طالب پور عضو محترم هیأت علمی گروه طراحی لباس
48- سرکار خانم دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی عضو محترم هیأت علمی گروه صنایع دستی
 
🔷 پژوهشگر پیشکسوت نمونه
49- جناب آقای دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی پیشکسوت گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
50- سرکار خانم دکتر سارا غروی پیشکسوت گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم زیستی
 
🔷 پژوهشگر جوان: اعضای هیأت علمی پیمانی کمتر از 5 سال سابقه خدمت
51- سرکار خانم دکتر منا صراحی نوبر عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم زیستی
52- سرکار خانم دکتر لیلا ثمنی عضو محترم هیأت علمی پژوهشکده زنان
 
🔷 اعضای هیات علمی 1 درصد پراستناد جهان بر اساس گزارش ESI :
53- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
54- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
55- جناب آقای دکتر یداله اردوخانی عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی
 
🔷 اعضای هیات علمی که بر اساس گزارش مستخرج از پایگاه Google Scholar در ابتدای هر سال شمسی دارای بیشترین استنادات است. ( در حوزه علوم انسانی و هنر- بالای 500 استناد):
56- جناب آقای دکتر عباس عبداللهی عضو محترم هیات علمی گروه مشاوره و راهنمایی
57- سرکار خانم دکتر گلنار مهران عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
58- سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان عضو محترم هیات علمی گروه مشاوره و راهنمایی
59- سرکار خانم دکتر ندا عبدالوند عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت
60- سرکار خانم دکتر سوسن باستانی عضو محترم هیات علمی گروه علوم اجتماعی
 
🔷 اعضای هیأت علمی که بر اساس گزارش مستخرج از پایگاه Google Scholar در ابتدای هر سال شمسی دارای بیشترین استنادات است. ( در حوزه علوم پایه و فنی- بالای 2000 استناد)
61- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
62- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
63- جناب آقای دکتر مرتضی شیری عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
64- جناب آقای دکتر پرویز فتاحی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی صنایع
 
🔷 اعضای هیات علمی دارای مقالات پراستناد (Highly cited paper) ) براساس گزارش پایگاه استنادی WOS از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی :
65- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
 
🔷 اعضای هیات علمی دارای مقالات داغ (Hot paper ) براساس گزارش پایگاه استنادی WOS از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی :
66- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
67- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
68- سرکار خانم دکتر مریم مختاری دینانی عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت ورزشی
 
🔷 اعضای هیأت علمی دارای بالاترین امتیاز مقالات علمی پژوهشی نمایه شده در WOS و چاپ شد ه در مجلات JCR با رتبه های Q1 و Q2 بر اساس گزارش پایگاه استنادی WOS از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی :
در حوزه علوم پایه و فنی مهندسی:
69- جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
70- جناب اقای دکتر محمدرضا کیوان پور عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
71- جناب آقای دکتر امیرعلی مسعودی عضو محترم هیات علمی گروه فیزیک
 
🔷   اعضای هیأت علمی دارای بالاترین امتیاز مقالات علمی پژوهشی نمایه شده در WOS و چاپ شد ه در مجلات JCR با رتبه های Q1 و Q2 و Q3 بر اساس گزارش پایگاه استنادی WOS از اول مهرماه تا پایان شهریور ماه همان سال تحصیلی :
در حوزه علوم انسانی:
72- جناب آقای دکتر عباس عبدالهی عضو محترم هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
73- سرکارخانم دکتر ژاله معماری عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت ورزشی
74- سرکار خانم دکتر سیده فاطمه موسوی عضو محترم هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی در پژوهشکده زنان
75- سرکار خانم دکتر ندا عبدالوند عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت
76- سرکار خانم دکتر افسانه توسلی عضو محترم هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده
 
🔷 اعضای هیأت علمی دارای بالاترین مقالات مشترک بین المللی:
77- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو هیات علمی گروه شیمی
78- جناب آقای دکتر عباس عبدالهی عضو محترم هیأت علمی گروه مشاوره و راهنمایی
79- سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان عضو محترم هیات علمی گروه مشاوره و راهنمایی
80- سرکار خانم دکتر منا صراحی نوبر عضو محترم هیات علمی گروه علوم گیاهی
81- جناب آقای دکتر عزیزاله شفیع خانی عضو هیات علمی گروه فیزیک
82- سرکار خانم دکتر مریم مختاری دینانی عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت ورزشی
 
🔷 عضو هیات علمی دارای طرح پژوهشی تقاضا محور خاتمه یافته با بالاترین امتیاز
      حوزه علوم پایه و فنی مهندسی
83- جناب آقای دکتر رضا عزمی عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
      حوزه علوم انسانی
84- سرکار خانم دکتر مینا رنجبرفرد عضو محترم هیأت علمی گروه مدیریت
 
🔷 فناور برتر:
85- جناب آقای دکتر دکتر عزیزاله شفیع خانی عضو محترم هیأت علمی گروه فیزیک
 
 
🔴 اعضای محترم هیأت علمی دارای کتاب تألیف شده بین المللی :
86- جناب اقای دکتر مجید ممهد هروی عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی
87- جناب آقای دکتر سید عبدالحمید میرحسینی عالی زمینی عضو محترم هیات علمی گروه زبان انگلیسی
 
🔴 اعضای هیات علمی دارای فصلی از کتاب تالیف شده بین المللی:
88- سرکار خانم دکتر زهرا افشاری عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد
89- سرکار خانم دکتر گلنار مهران عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
90- سرکار خانم دکتر الهه ستوده نما عضو محترم هیات علمی گروه زبان انگلیسی
91- جناب آقای دکتر مرتضی شیری عضو هیات علمی گروه شیمی
92- سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی عضو هیات علمی گروه شیمی
93- سرکار خانم دکتر مرصع صمدی امین عضو هیات علمی گروه شیمی
94- سرکارخانم دکتر پریناز قدم عضو محترم هیات علمی گروه بیوتکنولوژی
 
🔴 جایزه کتاب سال
 
کتاب برگزیده
95- سرکار خانم دکتر زهرا طالب پور، ترجمه کتاب با عنوان "طراحی آماری کمومتریکس"
 
کتب شایسته تقدیر
96- سرکار خانم دکتر خدیجه سفیری، تالیف کتاب  " جامعه شناسی سلامت"
97- جناب آقای دکتر میرحسین موسوی ، تالیف کتاب  "اقتصاد حمل و نقل نظریه ها و کاربردها"
98- سرکار خانم دکتر ناهید اتقیا تالیف کتاب  "مبانی مدیریت ورزش"
99- جناب آقای دکتر میلاد مهری سوخته کوهی، تالیف کتاب "سازگارسازی الکترو مغناطیسی در سیستم های الکترونیکی"
100- جناب آقای دکتر علیمردان شاهرضایی، تالیف کتاب "معادلات دیفرانسیل دوجلدی"
 
⭕ اعضای هیات علمی منتخب کرسی ترویجی برتر (دو ساله):
101- سرکار خانم دکتر شراره چاووشیان عضو محترم هیات علمی گروه زبان فرانسه
102- سرکار خانم دکتر نرگس نظرنژاد عضو محترم هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
103- سرکار خانم دکتر لیلا ثمنی عضو محترم هیات علمی گروه خانواده درمانی پژوهشکده زنان
104- سرکار خانم دکتر خدیجه مظفری عضو محترم هیات علمی گروه حقوق
105- سرکار خانم دکتر فریبا عدلی عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
⭕ اعضای هیات علمی دارای فعالیت های پژوهشی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی :
106- جناب آقای دکتر اعلا تورانی عضو محترم هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی
107- جناب آقای دکتر حسین راغفر عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد
108- سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی عضو محترم هیات علمی گروه زبان وادبیات عرب
109- سرکار خانم دکتر مهناز ملانظری عضو محترم هیات علمی گروه حسابداری
110- سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی
111- سرکار خانم دکتر بتول مشکین فام عضو محترم هیات علمی گروه زبان وادبیات عرب
112- جناب آقای دکتر حجت اله جوانی عضو محترم هیات علمی گروه ادیان وعرفان
113- سرکار خانم دکتر ماندانا نوربخش عضو محترم هیات علمی گروه زبان شناسی همگانی
114- سرکار خانم دکتر مریم حسینی عضو محترم هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی
115- جناب آقای دکتر توحید کاظمی عضو محترم هیات علمی شعبه ارومیه
 
⭕ برگزیدگان تقدیر در جشنواره ملی زن و علم که به جایزه مریم میرزاخانی شناخته شده است:
116- سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان
117- سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
  
⭕ مجلات علمی دانشگاه الزهرا: مجلاتی که در چرخه ارزیابی وزارت عتف موفق به کسب رتبه الف شده اند.
118- سرکار خانم دکتر خدیجه سفیری، سردبیر محترم نشریه مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان
119- سرکار خانم دکتر فریده حق بین سردبیر محترم نشریه زبان پژوهی
120- سرکار خانم دکتر دکتر فتحیه فتاحی زاده سر دبیر محترم نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث
121- جناب آقای دکتر علی رحمانی سردبیر محترم نشریه پژوهش های تجربی حسابداری
122- جناب آقای دکتر ابوالفضل شاه آبادی سردبیر محترم نشریه راهبرد مدیریت مالی
123- جناب آقای دکتر غلامرضا کردستانی سردبیر محترم نشریه حسابداری و منافع اجتماعی
124- سرکار خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی سردبیر محترم نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی
 
⭕ محققین پسادکتری با بالاترین امتیاز پژوهشی :
125- سرکار خانم دکتر هانیه دهستانی تحت سرپرستی جناب آقای دکتر اردوخانی
126- سرکار خانم دکتر پریسا رحیم خانی به میزبانی جناب آقای دکتر اردوخانی
127- سرکار خانم دکتر مهدیه درودی به میزبانی سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی
128- سرکار خانم دکتر نوشین پردلان به میزبانی سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان
129- جناب آقای دکتر فرهاد ترحمی به میزبانی سرکار خانم دکتر فاطمه بزازان
130- سرکار خانم دکتر سمیه فتحعلی به میزبانی سرکار خانم دکتر سوسن مرندی
131- سرکار خانم دکتر فاطمه حبیبی به میزبانی سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
 
⭕ رساله ها و پایان نامه های کاربردی و تقاضا محور با بالاترین امتیاز پژوهشی
132- سرکار خانم تهانی زبیدی، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد از دانشکده ادبیات، تحت سرپرستی سرکار خانم دکتر رقیه رستم پور
133- سرکار خانم مهری شاه زیدی فارغ التحصیل دوره دکتری از دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تحت سرپرستی سرکار خانم دکتر خدیجه سفیری
134- سرکار خانم مرضیه دهقانی که دوره کارشناسی ارشد خود را تحت سرپرستی جناب آقای دکتر اسماعیل صفرزاده و جناب آقای دکتر میرحسین موسوی در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد به اتمام رسانده اند.
135- سرکار خانم الهام آتشک ممان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد از دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تحت سرپرستی جناب آقای دکتر اسماعیل صفرزاده
136- سرکار خانم سونا اعیادی، دانش آموخته دوره دکتری از دانشکده علوم زیستی، تحت سرپرستی سرکار خانم دکتر پریناز قدم
137- جناب اقای دکتر امین شهبازی مدیر عامل محترم واحد "آمایش داده راویس"
138- جناب آقای حسین نیک کامی مدیر عامل محترم واحد" نانو زیست پلیمر پارس"
139- جناب آقای منصور حاجی باپیر مدیر عامل محترم شرکت " کارا بهین فرایند مانا"
 
⭕ تیم های استارت آپ فعال در حوزه نوآوری و کارآفرینی
140- تیم همراته/ به سرپرستی آقای یزدان مرادی/
141- تیم آترین/ به سرپرستی خانم فاطمه اسداله پور/
142- تیم الهه اردستانی/ به سرپرستی خانم الهه اردستانی/
 
⭕ فعالین در حوزه علم سنجی و پروژه تراز
143- سرکار خانم دکتر صدیقه صابر ماهانی
144- جناب آقای مهندس احسان درودی
145- سرکار خانم راحیل گلفام به نماینگی از تیم تراز
 

تاریخ:
1400/09/23
تعداد بازدید:
866
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن:
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک، دانشگاه الزهرا،معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا(س). کدپستی : 1993891176
تلفکس : 982188030652+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.