زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها(جلد سوم) (کد: 0000000085)

رتبه بندی:
زیست شناسی سلولی و ملکولی باکتری ها(جلد سوم)
zoom بزرگنمایی تصویر

درمجموعهچهارجلديکتابزیست‌شناسیسلولیوملکولیباکتريهاکهجلد اولآن(پوششهاوزوائدسلولی)درسال1381 دردانشگاهاصفهانباهمکاري آقایاندکترمحسنمبینیدهکرديودکترکیوانبهشتیمآلبهچاپرسید و چاپ‌هايدوموسومآنبهترتیب درسالهاي1386 و1393 چاپشدهاست. جلددوماینمجموعهتحت عنوانزیست‌شناسیسلولیوملکولیباکتریها)ژنومباکتريها،آرکئیها،سیتوپلاسمومحتویاتآن،رنگدانهوتمایزسلولی(  با همکاريهمکارانفوقالذکروجلدسومبهعنوانزیست‌شناسیسلولیوملکولی)باکتريهايخاص،فرآیندهايفیزیولوژیکینوین( توسطاینجانب بهطورهمزمان باجلددومتوسطانتشارات دانشگاهالزهراودانشگاهاصفهانچاپگردیدهاست. جلدچهارماینکتابکهدرزمینهتغذیهورشدوتکثیرومتابولیسمباکتريها می‌باشددردست تهیهمیباشد.کتابجلددومشاملهفتفصلمیباشدکهفصلاولدرزمینهکلیاتمیکروبشناسی،سیتوپلاسمومحتویاتآنمانندمواداندوختهوبیوسنتزآنهاوکاربردهايآنهابودهوفصلدومدرموردرنگدانههايباکتريها،نحوهبیوسنتزشانمیباشدکهبسیارکاملنگاشتهشدهاست. فصلسومبهتمایزسلولیوتشکیلفرمهايمقاومباکتريهانظیراندوسپور،کیستوهتروسیستوحالت استراحت درسلولهاي وتمایزدرکالوباکتريهاوپدیده(V.B.N.C) باکتریاییزندهولیغیرقابلکشت مهاجرت) سوارمینگ(  درباکتريهایینظیر: پروتئوسوسراشیا،سودوموناسوهمانند  DNA باسیلوس پرداختهشدهاست. فصلچهارممشتملبرتغییراتساختمان سازيورونویسیدرآنها،گسترش رمزژنتیکی،بیانژنهاوتنظیمآنها،پلاسمیدهاو انواعآنهابودهودرفصلپنجمبهژنتیک آرکئیهاازنظرهمانندسازي،نسخهبرداري وترجمهکهویژهایننوعازمیکروارگانیسمهامیباشد،پرداختهشدهاست. درفصلششم،ژنتیک آکتینومیستهابهویژهاسترپتومیسس‌هاازنظرهمانندسازيو نسخهبرداريوتشکیلاگزوسپوردرآنهاوبیانژنهايمربوطبهآنوتولید ژئوسمینوآنتیبیوتیک توسطاسترپتومیسس‌هاموردمطالعهقراردادهشدهاست. در فصلهفتم،روابطانگلومیزبانکهدرآنازساختارهاوعملکرددخیلدر ارتباطاتبینمیزبانوانگل،سمومخارجسلولی(اگزوتوکسینها(،اندوتوکسینها وپدیدهحدنصاباحساسدرباکتريهايگرممثبتوگرممنفی،مکانیسمجذب آهندرباکتريهايبیماریزاونقش آهندرحدتبیماریزاییآنها،آمدهاست.اینکتابازنظراینکهبهبررسیهايجدیديکهدرزمینههايژنتیکیانواع باکتريهاوآرکئیهادرآنموردمطالعهقرارگرفتهاست ونیزتمایزسلولیکهدرباکتريهايمختلف بهصورتگوناگونبودهوسیتوپلاسمومحتویاتآنو رنگدانه ها،کهبهصورتهمزماندریک جلدکتابآمدهاست،مورداستفادهقرار گیرد

قیمت: 250,000 ریال
مقدار: 
نظرات
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH