دکتر آمنه خدیور همراه با مهندس علی سیبویه کتاب راهنمای مدیران برای به کارگیری تفکر سیستمی را در انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رساندند.

این کتاب بر دو ابزار اصلی تفکر سیستمی یعنی نمودارهای علی- حلقوی و پویایی شناسی سیستم ها تمرکز می کند و به طور جامعه همراه با مثال های کاربردی به تفهیم نحوه استفاده از آن می پردازد. از ویژگی های این کتاب عمیق شدن در چگونگی ترسیم نمودارهای علی- حلقوی و تاکید بر تفکر بازخوردی حلقه بسته می باشد.