کتاب رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی سیستم ها و علم مدیریت به قلم دکتر محمدعلی صنیعی منفرد(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) توسط انتشارات ازهرا به چاپ دوم رسید.

رساله ای در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مهندسی سیستم ها و علم مدیریت درصدد آن است تا که نشان دهد اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود دیده شود،یعنی به دلخواه تکه تکه نشود،آنگاه می توان به یک تفسیر واحد و چارچوب حکومتی مشخص رسیدتا هم ظرفیت جمهوریت و هم ظرفیت اسلامیتش حفظ شود:الگویی از نظام سیاسی که با دو بال،دو رکن یا دو محور هماهنگ کار می کند.