کتاب آیات الاحکام جزایی و قضایی توسط انتشارات الزهرا به چاپ رسید.

کتاب آیات الاحکام جزایی و قضایی در موضوعات حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات به تالیف سید ابوالحسن حسینی ادیانی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) به چاپ رسید.

این کتاب در پنج فصل به بررسی در محدوده آیات جزایی و قضایی، طرح آیه و تبیین مفردات و جملات آن از حیث ادبی و لغوی و همچنین بیان احکام جهت استنباط آن می پردازد و در پایان درنهایت اختصار به ذکر نکاتی در ارتباط با احکام آیه با عنوان "فواید"برای استفاده بیشتر دانشجویان مبادرت می ورزد.شایان ذکر است که در این نوشتار تنها دیدگاه فقه امامیه در استفاده از احکام فقهی از آیات شریفه موردنظر است و در مواردی خاص به دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی نیز اشاره شده است.این کتاب جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد قه و حقوق اسلامی به تالیف درآمده است.