سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی

سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی

راهنمای استفاده از سامانه

راهنمای ثبت درخواست آزمون

تعرفه خدمات دستگاهی آزمایشگاه مرکزی

به منظور دسترسی به سامانه جامع اطلاعات آزمایشگاهی می بایست از مرورگر chrome یا firefox استفاده نمود.