کارگاه تبلیغات، بازاریابی و فروش

کارگاه تبلیغات، بازاریابی و فروش ویژه مسابقه دانشجویی صبحانه سالم در روز پنج شنبه مورخ 24 آبانماه 1394 از ساعت 8 الی 12 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه با نحوه تبلیغات و فروش برای شرکت در مسابقه سکان که در جهت تهیه و فروش صبحانه های سالم می باشد، آشنا شدند.