دوره عمومی آمادگی تدریس در مدارس

آخرین جلسه از دوره عمومی آمادگی تدریس در مدارس در روز پنج شنبه مورخ 24 آبانماه 97 از ساعت 9 الی 15 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد.