دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون

ششمین جلسه از دوره آموزشی برنامه نویسی پایتون در روز سه شنبه 22 آبانماه 1397 از ساعت 14 الی 17با حضور آقای کرمانی در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد.