کارگاه برنامه ریزی توسعه فردی

دوره دوم کارگاه برنامه ریزی توسعه فردی و حرفه ای با رویکرد کوچینگ ویژه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد در روز دوشنبه 16 مهر از ساعت 9 الی 13 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد.