کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی رویکردهای فمینیستی توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسید.

این کتاب به نویسندگی پاملا آبوت،کلر والاس و ملیسا تایلر با ترجمه دکتر منصوره زارعان (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا) و خدیجه برزگر در ویراست سوم چاپ شد.

ترجمه حاضر، ترجمه ای از ویرایش سوم این کتاب است که حاصل انقلاب فکری و بینشی نویسندگان در طرح و بحث فمینیسم است.این کتاب در سیزده فصل همراه با نتیجه گیری در پایان هر فصل به باور زنان در کشورهای مختلف نسبت به فمینیسم و همچنین آرا و نگاه های منتقدان در این زمینه پرداخته است.بنابراین،نویسندگان صرفاٌ به روایت آرای فمینیستی اکتفا نکرده اند،بلکه به همان میزان تلاش کرده اند تا نگاه های منتقدانه در ادبیات فمینیست را نیز سهیم سازند تا مخاطبان بتوانند در این زمینه با آگاهی بیشتری به قضاوت و ارزیابی بپردازند.