کتاب بنیان های عملی کارآفرینی ایرانی نوشته دکتر ابراهیم عباسی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا) و دکتر رضا یادگاری (مدرس دانشگاه) توسط انتشارات دانشگاه الزهرا به چاپ رسید.

این کتاب در بیست و پنج فصل به بنیان های عملی کارآفرینی ایرانی که حاصل سال ها پژوهش عملی از کسب و کار شرکت های ایرانی و کارآفرینان بزرگ ایرانیست پرداخته است. کتاب فوق،الگوها و روش های کارآفرینی ایرانی را به طور تجربی به نمایش می گذارد تا سایر مدیران و کارآفرینان از تجریبات و روش های کارآفرینان بزرگ ایرانی درس هایی بگیرند. کتاب حاضر براساس روش های بومی کسب و کار در شرکت های ایرانی و سازمان های کارآفریننی از طریق مشاهده و مصاحبه همراه با الگوها و مبانی نظری تألیف شده است.