زمینه های حضور شیمیدانها در صنعت

آخرین جلسه از کارگاه زمینه های حضور شیمی دانها در صنعت با حضور دکتر محمودآبادی و دانشجویان شیمی در روز چهارشنبه از ساعت 10 الی 13 در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد.