استارت آپ

استارت آپ (Startup)  را به فارسی بهشرکت نوپاترجمه کرده‌اند. استارت آپ یک کسب و کار جدید است.