اهداف مرکز کارآفرینی

1. شناسایی توانمندیها و شایستگی های دانشجویان و کمک به آنان در جهت طراحی مسیر شغلی مناسب

2ـ شناسایی دانشجویان مستعد کارآفرینی و تدوین اجرای برنامه های مناسب برای فعالیت نو آورانه و کار آفرینی آنان

3ـ حمایت از تیم های استارت آپی دانشجویی و ایجاد فضای مساعد برای تحول آفرینی آنان

4ـ راهم کردن زمینه های آشنایی دانشجویان با الگوهای موفق کسب و کار در رشته تخصصی خود

5ـ حمایت از اساتید نو آور و کارآفرین در جهت راه اندازی کسب کار .

6ـ کمک به تقویت مهارتهای عمومی و تخصصی دانشجویان بر اساس بازار کار و تدوین برنامه آموزشی ویزه هر رشته با

-      تدوین و اجرای برنامه های آموزشی توسعه مهارت های فردی و عمومی

-      تدوین و اجرای برنامه های آموزشی تخصصی مورد نیاز بازار کار

7ـ ترویج فرهنگ کار آفرینی و تلاش در جهت تغییر نگرش اعضاء دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان

8ـ کمک به شکل گیری کسب و کار های دانشگاهی

9ـ کمک به تیم های استارت آپی در جذب سرمایه گذار

10ـ تشویق اساتید و دانشجویان به تاسیس شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنها

11- ایجاد محیطی پویا و با انگیزه برای حضور دانشجویان و تشویق آنان به تفکر کارآفرینانه

12-انجام پژوهش های کارآفرینی با توجه به نیازهای منطقه ای ملی و بین المللی به ویژه کارآفرینی زنان