مدیران امور پژوهشی

 

 

سرکار خانم دکتر اعظم سازور

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

1378

 

 

 

سرکار خانم دکتر پروین بهارزاده

عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا

1381

 

 

 

سرکار خانم دکتر شهین نعمت زاده

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا

1387

 

 

 

سرکار خانم دکتر سیده منور یزدی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

1389

 

 

 

سرکار خانم دکتر پریناز قدم

عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا

1392

 

 

 

سرکار خانم دکتر مریم کشاورزی

عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا

1393