کتاب حس عشق (تحولی جدید در دانش روابط رمانتیک) به ترجمه دکتر رویا رسولی عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا و خانم زهرا حضرتی، خانم آزاده طاهری و آقای دکتر تقی پورابراهیم در انتشارات این دانشگاه به چاپ رسید.