برگزاری کارگاه ثبت شرکت ها توسط مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا

کارگاه ثبت شرکت ها در روز شنبه 16تیر 97 از ساعت 11الی 13 توسط آقای رائی زاده در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. در این کارگاه پیرامون انواع شرکت ها، مجامع، ثبت و تغییرات در آن ها صحبت شد.