مسائل حقوقی کسب و کار

کارگاه مسائل حقوقی کسب و کار در روز شنبه 16 تیر 97 از ساعت 13 الی 15 توسط خانم ثابت فر در مرکز نوآوری و شکوفایی برگزار شد. در این کارگاه نکته های مهم حقوقی در خصوص راه اندازی یک کسب و کار نوپا به حاضرین ارائه گردید.