دوره مربی گری فلسفه و کودک

دومین و سومین جلسه از این کارگاه سه روزه در روز های چهارشنبه و پنج شنبه در تاریخ 13 و 14 تیر 97 از ساعت 8 صبح الی 15 توسط دکتر ستاری در مرکز نوآوری و شکوفایی با حضور کودکان و تحلیل روحیات درونی آن ها برگزار شد.