فنگ شویی

سمینار فنگ شویی در تاریخ چهارشنبه 13تیر از ساعت 15 الی 17 در مرکز نوآوری برگزار گردید که در زمینه های علم معماری در قدیم، انواع چاکرا ها و عناصر 5گانه طبیعت در این علم صحبت شد.