دوره های مربی گری فلسفه و کودک

اولین جلسه از این کارگاه در تاریخ 12 تیر 97 از ساعت 8 الی 15 توسط استاد ستاری در مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه برگزار گردید که در این کارگاه فلسفه روحی و درونی کودکان آموزش داده شد.