اهداف آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه الزهرا با هدف ارتقای توان پژوهشی محققین و پژوهشگران، متمرکز نمودن و ساماندهی تجهیزات گران قیمت به منظور کاربرد بهینه دستگاه های تحقیقاتی، صرفه جویی در هزینه کرد پروژه ها، ایجاد ارتباط و تعامل بین پژوهشگران و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها، آغاز به ارائه خدمات نموده است.

لازم به ذکر است با تجمیع دستگاه های کلان آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکزی می توان استفاده از امکانات و دستگاه ها را به تمامی محققین و پژوهشگران داد و نیز کیفیت و تنوع ارائه خدمات را ارتقاء بخشید و در نتیجه رضایتمندی مشتری را در پی خواهد داشت.

با توجه به وجود مشکل تامین بودجه کافی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی، محدودیت در بودجه تخصیص یافته، عمر کوتاه دستگاه ها و نیاز زیاد به خدمات آزمایشگاه مرکزی برای رفع این مشکل بوده و لزوم تمرکز بودجه و تجهیزات برای تاسیس آزمایشگاه مرکزی کاملا حس می شود.

در ضمن نقش درآمدزایی خدمات آزمایشگاهی را نبایست نادیده گرفت.

این واحد تحت نظر معاونت پژوهشی بوده و برای ارائه خدمات آزمایشگاهی طبق آئین نامه های تصویب شده عمل می کند.

تعرفه های خدمات قابل ارائه نیز در شورای آزمایشگاه مرکزی به تصویب رسیده و در اختیار کاربران محترم آزمایشگاه می باشد.