درباره معاونت

معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء (س) در سال 1367 تأسیس شد. برنامه ریزی فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های دانشگاه، ایجاد زمینه های مناسب برای علاقه مندان فعالیت های پژوهشی دانشگاه و ارزیابی عملكرد پژوهشی سالانه دانشگاه، به عهده این معاونت است.