کارشناس امور آزمایشگاه ها

کارشناس  و رابط آزمایشگاه ها 

نام و نام خانوادگی: مریم درویشان تلفن مستقیم: 85692281
مقطع تحصیلی: کارشناسی تلفن داخلی: 2281
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی نمابر: 88030652