شرایط عضویت

 شرایط عضویت کتابخانه مرکزی
اعضای هیئت علمی: ارائه حکم کارگزینی و دو قطعه عکس    
دانشجویان: ارائه کارت دانشجویی و دوقطعه عکس

مقاله پژوهشي و درباره قرآن و حديث باشد و در ديگر نشريات داخل و خارج از كشور چاپ نشده باشد.
حروفچيني شده يا با خطي خوانا بر يك روي صفحه ي
A4  و شامل چكيده ي فارسي و انگليسي و واژه هاي كليدي باشد.
ارجاعات در داخل متن به شيوه ي دائره المعارفي باشد (كليني 1365: ج1،10)
منابع به طور كامل و طبق الگوي تنظيم منابع فصلنامه در پايان مقاله آورده شود: (نام نويسنده٬ تاريخ نشر٬ نام كتاب٬ ناشر٬ محل نشر)
ترجمه ها همراه با متن اصلي باشد.

چاپ مقاله منوط به تاييد هيئت تحريريه و داوران است و در صورت احراز صلاحيت چاپ حداكثر تا 5 ماه پس از تاريخ دريافت مقاله به نويسنده اعلام مي شود٬ اصلاحات نهايي پيش از چاپ بر عهده ي نويسنده است.

مجله در ويرايش مطالب آزاد است. مسووليت نقل مطالب بر عهده ي نويسنده خواهد بود.