کتاب مقدمه ای بر اقتصاد کلان پیشرفته رشد و نوسانات تجاری نوشته دکتر مهدی پدرام، عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا، به چاپ دوم رسید