کتاب طبیعت در هنر باستان نوشته خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، به چاپ دوم رسید