بخش اداری کتابخانه مرکزی

 ریاست کتابخانه (سرپرست)
نام و نام خانوادگی : مرتضی شیری            تلفن مستقیم : 88030652  
مقطع تحصیلی : دکترا                         تلفن داخلی : 2202
رشته تحصیلی : شیمی آلی                     نمابر :8803052
       پست الکترونیکی :

 مسئول دفتر
نام و نام خانوادگی :     مینا حدادی     تلفن مستقیم :     8841575
مقطع تحصیلی :     لیسانس     تلفن داخلی :
رشته تحصیلی :      کارشناس ادبیات فارسی     نمابر :
       پست الکترونیکی :