بخش اداری کتابخانه مرکزی

 ریاست کتابخانه (سرپرست)
نام و نام خانوادگی : زویا آبام            تلفن مستقیم : 85692228
مقطع تحصیلی : دکترا                         تلفن داخلی : 2228
رشته تحصیلی : کتابداری                    نمابر :8803052
       پست الکترونیکی :

 مسئول دفتر
نام و نام خانوادگی :     مینا حدادی     تلفن مستقیم :     8841575
مقطع تحصیلی :     لیسانس     تلفن داخلی :
رشته تحصیلی :      کارشناس ادبیات فارسی     نمابر :
       پست الکترونیکی :