کارشناسان

 

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: حمیرا ترامشلو تلفن مستقیم: 88030652
مقطع تحصیلی: کارشناسی تلفن داخلی: 2202
رشته تحصیلی: علوم سیاسی نمابر: 88030652

 

مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی: عطیه فروسی زاده تلفن مستقیم: 88030652
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2238
رشته تحصیلی:  فیزیک کاربردی نمابر: 88030652

 

کارشناس مسئول امور پژوهشگران و سامانه گلستان 

نام و نام خانوادگی: نسرین فرزانه دخت تلفن مستقیم: 85692192
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2192
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی نمابر: 88030652

 

کارشناس گرنت 

نام و نام خانوادگی: زهرا جعفرزاده تلفن مستقیم: 85692208
مقطع تحصیلی: کارشناسی تلفن داخلی: 2208
رشته تحصیلی: اقتصاد نمابر: 88030652

 

کارشناس مسئول امور پژوهش (هسته های پژوهشی) 

نام و نام خانوادگی: مینو سیفعلی تلفن مستقیم: 85692826
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2826
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی نمابر: 88030652

 

کارشناس مجلات و همایش های سامانه گلستان 

نام و نام خانوادگی: سهیلا بهره مند تلفن مستقیم: 85692256
مقطع تحصیلی: کارشناسی تلفن داخلی: 2256
رشته تحصیلی: اقتصاد نمابر: 88030652

 

طرح های پسا دکترا و ورود اطلاعات سایت 

نام و نام خانوادگی: لیلا مشهودی تلفن مستقیم: 85692835
مقطع تحصیلی: کاردانی تلفن داخلی: 2835
رشته تحصیلی: روابط عمومی نمابر: 88030652

 

کارشناس قراردادها و تفاهم نامه های دانشگاه 

نام و نام خانوادگی: شهلا سودی تلفن مستقیم: 85692182
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2182
رشته تحصیلی: مدیریت استراتژیک نمابر: 88030652

 

کارشناس کرسی ها و همایش ها و نمایشگاه ها 

نام و نام خانوادگی: زهرا شیرانی تلفن مستقیم: 85692236
مقطع تحصیلی: کارشناسی تلفن داخلی: 2236
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی نمابر: 88030652

 

کارشناس مسئول نشریات علمی 

نام و نام خانوادگی: مهرنوش فروتن تلفن مستقیم: 85692814
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن داخلی: 2814
رشته تحصیلی: پژوهش اجتماعی نمابر: 88030652