کارشناسان

 

مسئول  دفتر
نام و نام خانوادگی : حمیرا ترامشلو تلفن مستقیم : 88030652
مقطع تحصیلی : ليسانس تلفن داخلی : 2202
رشته  تحصیلی : علوم سیاسی نمابر : 88030652

 

کارشناس طرح های تحقیقاتی  و گرنت
نام و نام خانوادگی : مهناز داعی تلفن مستقیم : 85692207
مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد تلفن داخلی : 2207
رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرذینی نمابر : 88030652
   

 

 کارشناس مسئول نشریات
نام و نام خانوادگی : مینو سیفعلی تلفن مستقیم : 85692814
مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد تلفن داخلی : 2814
رشته تحصیلی : مدیریت و برنامه ریزی ورزشی نمابر : 88030652
   

 

کارشناس مسوول امور پؤوهشی
نام و نام خانوادگی : نسرین فرزانه دخت تلفن مستقیم : 85692192
مقطع تحصیلی : کارشناس ارشد تلفن داخلی : 2192
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی نمابر : 88030652
   

 کارشناس دفتر امور فناوری

نام و نام خانوادگی : معصومه السادات محسنی تلفن مستقیم : 88048933
مقطع تحصیلی : کاردانی تلفن داخلی : 2203
رشته تحصیلی : مدیریت خانواده نمابر : 88048933
   

 

 

  کارشناس پژوهش

نام و نام خانوادگی : زهرا شیرانی تلفن مستقیم : 85692487
مقطع تحصیلی : لیسانس تلفن داخلی : 2487
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی نمابر : 88030652
   

 

مسئول سایت

نام و نام خانوادگی : لیلا مشهودی تلفن مستقیم : 85692835
مقطع تحصیلی : کاردانی تلفن داخلی : 2835
رشته تحصیلی : روابط عمومی نمابر : 88030652