کارآموزی

کاراموزی در دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه الزهرا (س) به دو صورت؛ سهمیه ای و غیر سهمیه ای انجام می شود. دانشجویانی که کارآموزی جزء واحدهای اجباری آنها ست، به صورت سهمیه ای و دانشجویانی که درس کارآموزی به صورت واحدی اختیاری اخذ می شود، به صورت غیر سهمیه ای محاسبه می شود. فرایند کار به شرح ذيل است:

الف : کارآموزی سهمیه ای
1.
ثبت نام در سايت

دانشجو به سايت دفتر مركزي ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايرانبه آدرس http://karamouzi.irost.org   مراجعه نموده و با ارائه شناسه كاربري (شماره دانشجويي) و ايجاد يك رمز ورود  ثبت نام می نماید. هر دانشجو می تواند حداکثر تا 4 مركز صنعتي را به عنوان محل گذراندن كارآموزي انتخاب کند.

پس از ثبت نهایی، اطلاعات به پروفایل دانشگاه انتقال یافته و تغییر داده های دانشجو قبل از مرحله تأييد دانشگاه و صرفا توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنعت امکان پذیر است. لذا کارآموزان می بایست قبل از نهایی کردن اطلاعات ورودی، از صحت اطلاعات به ویژه محل کارآموزی خود اطمینان یابند. چنانچه دانشجو تمایل به تغییر مراکز صنعتی انتخابی داشته باشد، می بایست سریعا با دفتر ارتباط با صنعت تماس گرفته و درخواست تغییر مراکز صنعتی خود را اعلام نماید

2 .تأييد توسط دانشگاه

پس از ثبت نام دانشجو، کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه اطلاعات دانشجو را تأييد مي‌نماید. در این مرحله اطلاعات به پروفایل مراکز صنعتی انتخابی انتقال می یابد.

3. انتخاب توسط مراكز صنعتي

مراكز صنعتي پس از تأييد دانشگاه، دانشجويان حائز شرایط را (با توجه به رشته تحصیلی، معدل ترم قبل، بومی یا غیر بومی بودن و ....) انتخاب مي‌نمایند. دانشجويان مي توانند براي مشاهده وضعيت پذيرش يا عدم پذيرش خود، به صفحه پروفایل خود در سایت کارآموزی رفته و در ستون نام دانشجو، نشانگر را  بر روي نام خود نگه دارد. در اين حالت پیامی نمایش داده می شود. در اینجا عبارت «ثبت شده» به معناي پذيرش و عبارت «ثبت نشده» به معناي عدم پذيرش دانشجو توسط صنعت است.

4. صدور معرفي‌نامه و شروع كارآموزي
پس از پذيرش دانشجو در مراكز صنعتي، دانشگاه معرفي ‌نامه‌ کارآموز را  صادر نموده و با اين معرفي‌نامه دانشجو به مركز مربوطه مراجعه و كارآموزي خود را شروع می كند.

ب : کارآموزی غیر سهمیه ای

دانشجو شخصا موافقت یکی از مراکز صنعتی درخصوص گذراندن دوره کارآموزی در آن واحد را اخذ نموده و  پس از آن، از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه درخواست صدور معرفی نامه کارآموزی می کند. دفتر ارتباط با صنعت معرفی نامه دانشجو را صادر نموده و دانشجو با مراجعه  به صنعت، كارآموزي خود را  شروع می نماید.