معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه الزهرا

 

 

 

جناب آقای دکتر علیمحمد ولوی

عضو هیات علمی دانشکده

ادبیات، زبان ها و تاریخ دانشگاه الزهرا

دکترای تاریخ اسلام

تاریخ انتصاب: 1367/9/1

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی

عضو هیات علمی دانشکده

علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

دکترای فلسفه سیاسی

تاریخ انتصاب: 1369/7/15

 

 

 

 

سرکار خانم زهرا خوانین شیرازی

عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده

علوم ریاضی دانشگاه الزهرا

کارشناس ارشد ریاضی

تاریخ انتصاب: 1371/3/1

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر مه سیما پورشهریاری

عضو هیات علمی دانشکده

علوم تربیتی و روانشناسی

دکترای روانشناسی

تاریخ انتصاب: 1373/4/1

 

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر فاطمه راکعی

عضو هیات علمی اسبق دانشکده

ادبیات، زبان ها و تاریخ دانشگاه الزهرا

دکترای زبانشناسی همگانی

تاریخ انتصاب: 1377/3/1

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر فاطمه داداشیان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی صنایع

تاریخ انتصاب: 1379/2/1

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر فائزه فرزانه

عضو هیات علمی دانشکده فیزیک ـ شیمی دانشگاه الزهرا

دکترای شیمی آلی معدنی

تاریخ انتصاب: 1380/4/31

 

 

 

 

سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان

عضو هیات علمی دانشکده

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

دکترای مشاوره و روانشناسی

تاریخ انتصاب: 1385/9/25

 

 


 

 

سرکار خانم دکتر انسیه زاهدی

عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده

علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تاریخ انتصاب: 1392/3/4

 

 

 

 

جناب آقای دکتر مرتضی شیری

عضو هیات علمی دانشکده فیزیک ـ شیمی دانشگاه الزهرا

دکترای شیمی آلی

تاریخ انتصاب: 1394/11/17