کتاب مباحث پیشرفته در زمانبندی و توالی عملیات به تالیف دکتر پرویز فتاحی و محمدی مهدی احمدیان در انتشارات دانشگاه الزهرا آبانماه سال جاری به چاپ رسید.