کتاب چالش های طراحی جلد کتاب دهه اخیر در ایران نوشته خانم دکتر میترا معنوی راد و خانم فاطمه مرسلی توحیدی در انتشارات دانشگاه الزهرا در مهرماه سال جاری به چاپ رسید