کتاب پوشاک ایرانیان در عصر قاجار (چگونگی و چرایی) نوشته خانم دکتر مریم مونسی سرخه مهرماه سال جاری در انتشارات دانشگاه الزهرا  به چاپ رسید