کارشناسان مرکز نوآوری و شکوفایی

کارشناس مرکز نوآوری و شکوفایی

نام و نام خانوادگی: زهرا گل محمدی تلفن مستقیم: 88626960
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد تلفن داخلی: 2594
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع نمابر: 88626944

 

کمک کارشناس مرکز نوآوری و شکوفایی

نام و نام خانوادگی: سید عطااله حسینی فرد تلفن مستقیم: 85692596
مقطع تحصیلی: کاردان تلفن داخلی: 2596
رشته تحصیلی: حسابداری نمابر: 88626944

 

مسئول دفتر مرکز نوآوری و شکوفایی 

نام و نام خانوادگی: محبوبه مقیمی تلفن مستقیم: 85692596
مقطع تحصیلی: کاردان تلفن داخلی: 2596
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی نمابر: 88626944