کارشناسان مرکز نوآوری و شکوفایی

 

مسئول دفتر مرکز نوآوری و شکوفایی

نام و نام خانوادگی: محبوبه مقیمی تلفن مستقیم: 85692596
مقطع تحصیلی: کاردان تلفن داخلی: 2596
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی نمابر: 88626944

 

 

کارشناس مرکز نوآوری و شکوفایی

نام و نام خانوادگی: سعیده رجائی هرندی تلفن مستقیم: 85692594
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد تلفن داخلی: 2594
رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات نمابر: 88626944

 

 

کمک کارشناس مرکز نوآوری و شکوفایی

نام و نام خانوادگی: سید عطااله حسینی فرد تلفن مستقیم: 85692596
مقطع تحصیلی: کاردان تلفن داخلی: 2596
رشته تحصیلی: حسابداری نمابر: 88626944