کارشناسان انتشارات

مدیر انتشارات

نام و نام خانوادگی ژاله معماری تلفن مستقیم: 88048933
مقطع تحصیلی دکتری تلفن داخلی: 2203
رشته تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی در ورزش نمابر: 88048933

 

 

کارشناس انتشارات

نام و نام خانوادگی فاطمه سالکی تلفن مستقیم: 88048933
مقطع تحصیلی کارشناسی تلفن داخلی: 2203
رشته تحصیلی علم  اطلاعات و دانش شناسی نمابر: 88048933