توانمندی های دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه در سال 1353 با دو گروه فیزیک و ریاضی آغاز به کار کرد و با تشکیل گروه شیمی در سال 1355 و گروه زیست شناسی در سال 1361 فعالیت خود را گسترش داد. در حال حاضر چهار گروه آموزشی ریاضی، زیست شناسی، شیمی و فیزیک در دانشکده فعالیت دارند. این دانشکده دارای یک فصلنامه علمی ترویجی با نام «علوم پایه» است که از سال 1368 تاکنون به صورت منظم به چاپ رسیده است. همچنین در سال 1387 نشریه علمی پژوهشی «علوم زیستی» با چاپ اولین شماره، فعالیت خود را آغاز کرده است. این دو نشریه زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه منتشر می شود.
 
گروه زیست شناسی

گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه در سال 1361 با پذیرش دانشجو در رشته دبیری زیست شناسی کار خود را آغاز نمود. در سال 1376 رشته علوم گیاهی و در سال 1382 رشته میکروبیولوژی به رشته های موجود افزوده شد.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، سلولی مولکولی - بیوتکنولوژی، علوم گیاهی
 • کارشناسی ارشد : میکروبیولوژی، بیوشیمی، علوم گیاهی، بیوتکنولوژی

زمینه های فعالیت

 • توانمندی های پژوهشی
 • شناسایی و مطالعه باکتری های گوارشی (به ویژه H .pylori)
 • میکروبیولوژی نفت و پترو شیمی
 • میکروبیولوژی دریا
 • میکروبیولوژی غذا و دارو
 • میکروبیولوژی آثار باستانی و بناهای تاریخی
 • تولید بیوپلیمرها
 • تجزیه زیستی و پاکسازی میکرُبی محیط زیست
 • میکروبیولوژی پرتوها و مقاومت زیستی
 • مطالعه مقاومت به آنتی بیوتیک ها و بایوسایدها در میکرو ارگانیسم های پلانکتونیک و بیوفیلمی
 • مطالعه و بررسی فیتو پاتوژن های باکتریایی و ویروسی
 • تثبیت همزیست نیتروژن
 • مطالعه سیتولوژی باکاربرد در تاگزونومی و اصلاح نباتات
 • مطالعه تنش ها- آللوپاتی – متابولیست های ثانوی و کشت بافت در گیاهان
 • مطالعه بهینه سازی روش تکثیر درون شیشه ای گیاهان زراعی (زعفران)
 • مطالعه فساد مواد غذایی و بهبود روش های نگهداری
 • پروبایوتیک ها

خدمات علمی – آزمایشگاهی

 • آزمون های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک آب و پساب
 • خدمات فرمانتاسیون در بیوراکتورهای STR
 • آزمون ها و مطالعات بیوفیلم
 • غربالگری، نگهداری و شناسایی باکتری ها و قارچ ها
 • خدمات آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی

زمینه های تخصصی گروه در انجام طرح های پژوهشی کاربردی

 • تأثیر پروبیوتیک ها در شرایط Invivo و Invitro ،  دکتر روحا کسری کرمانشاهی
 • بررسی آنتی ژن های هلیکوباکتر پیلوری برای تهیه واکسن،  دکتر طاهره فلسفی
 • جداسازی و شناسایی باکتری های هایپرترموفیل جهت کلون کردن و بیان توالی های رمز کننده DNA پلیمرازهای مورد استفاده در PCR ، دکتر سارا غروی
 • جداسازی وگردآوری سویه های سودوموناس بومی تجزیه کننده موادآلاینده محیطی، دکتر احیا عبدی عالی
 • مطالعه تخریب زیستی آثار باستانی ایران ، دکتر پریسا محمدی
 • بررسی پاتوژن های مواد غذایی به روش های کلاسیک و مولکولی ،  دکتر سیاوش سلمانزاده
 • تولید اسیدهای آمینه با ملاس ایرانی، دکتر جمشید فولادی
 • تولید زانتان از باکتری X.campestris وفرآوری آن به منظورکاربرد درصنعت،دکتر محمد رضا صعودی
 • کاربرد پراکسیدازهای گیاهی در پاکسازی پساب های صنعتی ،  دکتر عذرا صبورا
 • مطالعه سیستماتیک گیاهان تیره آلاله ،  دکترمنیژه پاکروان
 • مطالعه ارقام مقاوم گیاه گندم نسبت به شوری ، دکتر خدیجه کیارستمی

کارگاه و آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی صنعتی (http:،،www.nlim.ir)
 • آزمایشگاه ژنتیک
 • آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
 • آزمایشگاه میکرُبشناسی
 • آزمایشگاه گیاه شناسی
 • آزمایشگاه کشت سلول
 • آزمایشگاه ایمنی شناسی
 • آزمایشگاه میکروبیولوژی کاربردی
 • آزمایشگاه بیوشیمی و سیتولوژی
 • کارگاه هرباریوم

تجهیزات و دستگاه ها

 • Thermal cycler
 • Electrophoresis - 2D
 • gel doc
 • Freeze dryer
 • Fermentor
 • Shaking Incubator
 • Co2 Incubator
 • Sonicator
 • Deep Freezer
 • High Speed centrifuge
 • Ultracentrifuge
 • Photo microscope
 • Photostreomicroscope

تألیف و ترجمه کتاب         

 • میکروبیولوژی محیطی، دکتر شایسته سپهر 
 • زعفران ، دکتر عذرا صبورا 
 • زیست شناسی ،  دکتر سارا غروی
 • آزمونهای میکرُب شناسی ،  دکتر طاهره فلسفی و احیاء عبدی عالی 
 • جلبک شناسی ، دکتر شیرین قربانی
 • بیوشیمی ، دکتربهزاد لامع راد
 • بیوتکنولوژی میکرُبی(جلد دوم) ، دکترفریدون ملک زاده ودکترمحمدرضاصعودی 
 • نانو بیوتکنولوژی (از دیدگاه میکروبیولوژی) ، دکتر روحا کسری کرمانشاهی

آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی

آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی دانشگاه الزهرا(س) با حمایت مرکز صنایع نوین تجهیز گردیده است. در حال حاضر این آزمایشگاه خدمات آزمایشگاهی به سراسر کشور ارائه می نماید. اطلاعات بیشتر در پایگاه اینترنتی آزمایشگاه به نشانی http:،،www.nlim.ir موجود است. این آزمایشگاه به همراه چند آزمایشگاه دیگر گروه، عضو شبکه ملی آزمایشگاه های بیوتکنولوژی کشور می باشند.

گروه شیمی

گروه شیمی دانشکده علوم پایه در سال 1355 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی شیمی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال1370 دوره کارشناسی ارشد و در سال 1379 دوره دکتری  در این گروه راه اندازی شد.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی: گرایش های شیمی، شیمی کاربردی
 • کارشناسی ارشد: گرایش های شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی- فیزیک
 • دکتری: گرایش های شیمی معدنی، شیمی آلی

توانمندی های پژوهشی

 • سنتز مواد آلی
 • سنتز زئولیت
 • ترکیبات فسفردار معدنی (سنتز، شناسایی و ...)
 • سنتز کمپلکس هایی به عنوان حساس گرهای نوری
 • سنتز کاتالیزورهای جدید برای تبدیل اتیلن به پلی اتیلن
 • الکتروسنتز
 • محاسبات تئوریک مربوط به شیمی فیزیک
 • ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای در تمام زمینه های فوق

خدمات علمی – آزمایشگاهی

تجزیه و شناسایی نمونه ها با استفاده از دستگاه های زیر:

 • کروماتوگرافی(گازی و مایع)
 • طیف سنجی جرمی
 • اسپکتروسکوپی مادون قرمز و ماوراء بنفش فروسرخ و فرابنفش
 • تبدیل فوریه مادون قرمز فروسرخ

عناوین برخی از طرح های پژوهشی کاربردی :

 • مطالعه مقایسه ای چند روش طراحی آزمایش در استخراج با فاز جامد برخی سموم کشاورزی از نمونه های آبی و آنالیز توسط کروماتوگرافی گازی، ترانه توفیقی نیاکی
 • مطالعه الکتروشیمیایی 3 و 4 هیدروکسی بنزویک اسید با ترکیبات 1و2و4 تری ازین 3- تیون – 5 اون و کاربرد آن در الکتروسنتز، دکتر لیدا فتوحی
 • تهیه نانوراکتورها به منظور استفاده از آنها در نانو فیلترها، ترکیبات آنزیمی و تهیه برخی نانوذرات کربن، دکتر فائزه فرزانه
 • سنتز و شناسایی نانو پودر اکسیدهای مخلوط و نانو راکتورها برای فرایند OCM،دکتر فائزه فرزانه
 • نیترودار شدن انتخابی ترکیبات آروماتیک کاتالیزور شده زئولیت ها، دکتر مجید ممهد هروی
 • تعیین نسبت استوکیومتری اجزای تشکیل دهنده کاتالیست زیگلر ناتا و شرایط بهینه ساخت توسط نرم افزار گوسین، دکتر فریبا هاشمی

کارگاه و آزمایشگاه ها

 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه
 • آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
 • آزمایشگاه شناسایی و جداسازی مواد آلی
 • کارگاه شیشه گری
 • تجهیزات و دستگاه ها
 • طیف نگاری جرمی GCMS
 • انواع دستگاه های کروماتو گرافی گازی GC
 • کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC
 • طیف سنجی ماوراء بنفش UV،VLS
 • اسپکتروفوتومتر جذب اتمی
 • طیف سنجی مادون قرمز FTIR

تألیف و ترجمه کتاب

 • اصول تجزیه دستگاهی جلد اول و دوم،  دکتر ژیلا  آزاد
 • پرتوشیمی ،  ترانه توفیقی نیاکی
 • شیمی فیزیک ، دکتر محمد رضا جلیلیان
 • سینتیک واکنش ها ، شهناز خالقی، دکترالهه گوهرشادی، دکترلیدا فتوحی
 • مقدمه ای بر شیمی آلی فلزی ، دکتر فائزه فرزانه
 • جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ،  دکتر مجید ممهد هروی

گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشکده علوم پایه در سال 1353 تأسیس شد. در سال 1374 دوره کارشناسی ارشد فیزیک و در سال 1383 دوره دکتری فیزیک نظری در این گروه آغاز به کار کرد.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی : گرایش های ماده ی چگال ، اتمی –  مولکولی و هسته ای
 • کارشناسی ارشد : گرایش های ماده ی چگال، نظری،اتمی-  مولکولی، ذرات بنیادی، پلاسما و نجوم
 • دکتری : گرایش ماده ی چگال، نظری، ذرات بنیادی، لیزر، پلاسما و نجوم

توانمندی های پژوهشی

 • مطالعات نظری در گرایش های فیزیک نظری، هسته ای، ذرات و ماده چگال
 • مطالعات تجربی درگرایشهای ماده چگال (لایه نشانی، ابر رسانایی، تکنیک خلاء)، لیزر، نانوتکنولوژی

خدمات علمی – آزمایشگاهی

 • لایه نشانی
 • تهیه طیف ها
 • ساخت مواد سرامیک، ابررسانا
 • ساخت نانو لوله ها و نانو کاتالیست ها
 • اندازه گیری ویسکوزیته سیالات

برخی از طرح های پژوهشی

 • ساخت و بررسی  خواص کاربردی سیلیکون متخلخل(سلول خورشیدی- موج بر نوری) ،دکتر رضا ثابت داریانی
 • بررسی خواص نانویی ذرات ، دکتر رضا ثابت داریانی
 • بررسی اثر ذرات محبوس بر انتشار امواج و امواج پلاسما در حضور میدان الکترومغناطیسی ،دکتر محمود رضا  روحانی
 • طراحی مدار دکاراک لیزر  Cucl  ، دکتر بتول سجاد
 • ساخت نانو لوله های کربن و ساخت نانوکاتالیست های اکسید فلزی، دکتر عزیز اله شفیع خانی
 • بررسی نظری خواص اپتیکی و ساختاری تهی جاهای الماس گونه ها، دکتر عزیز اله شفیع خانی
 • بازتاب نوری خارجی روی عملکرد لیزر نیم رسانای – QWS- DRB ، دکتر فاطمه شهشهانی
 • برخورد معادله کاردر – پاریزی – ژانگ در d+1 بعد ، دکتر امیر علی مسعودی

کارگاه و آزمایشگاه

 • آزمایشگاه سیستم های پیچیده
 • آزمایشگاه فیزیک پایه 1-2-3
 • آزمایشگاه های تحقیقاتی کارشناسی (آزمایشگاه فیزیک مدرن، هسته ای، اپتیک، الکترونیک)
 • آزمایشگاه های تحقیقاتی لایه نشانی، آزمایشگاه پیشرفته، آزمایشگاه کربن، آزمایشگاه لیزر
 • آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس و ابررسانا

تجهیزات و دستگاه ها

 • طیف نگاری Stellarent Epp 2000
 • لایه نشانی به وسیله تفنگ الکترونیک در خلأ  6- 10 میلی بار
 • لایه نشانی در خلأ به وسیله تبخیر حرارتی در 5- 10 میلی بار
 • اسپکتروفتومتر در ناحیه  3000- 200 نانومتر (اندازه گیری پراکندگی و جذب)
 • رشد نانو لوله به روش CVD (کوره های استوانه ای – مکعبی)
 • لیزرهای طیف پیوسته با توان بالا
 • اندازه گیری مقاومت ویژه به روش 4- probe

تألیف و ترجمه ها

 • مقدمه ای بر بلور شناسی  ،دکتر رضا ثابت داریانی و اسماعیل نامور
 • Modelling critical and castastraphic phenomena in Geosciencesدکترکامران کاویانی و همکاران
 • فیزیک اهانیان (چهار جلد) ،دکتر ناهید ملکی جیرسرایی

گروه ریاضی

گروه ریاضی از سال 1353 با پذیرش دانشجو در دوره لیسانس فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1378 دوره کارشناسی ارشد و در سال 1387 دوره دکتری در این گروه افتتاح گردید.

دوره های آموزشی

 • کارشناسی: رشته های ریاضی محض و ریاضی کاربردی
 • کارشناسی ارشد: رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار ریاضی
 • دکتری : رشته ریاضی

عناوین برخی از طرح های پژوهشی نظری و کاربردی

 • طول جابجاگری کلاس هایی از گره های حل پذیری، مهری اخوان ملایری
 • طول جابجاگری گروه های حل پذیری که در شرط ماکزیمال برای زیرگروه های نرمال خود صدق می کند، مهری اخوان ملایری
 • یک روش تلفیقی برای حل معادلات انتگرال آمیخته غیر خطی ، یداله اردوخانی
 • کاربرد سیستم های متعامد در حل معادلات  انتگرال دیفرانسیل ، یداله اردوخانی
 • حل عددی معادلات انتگرال از نوع همرشتاین از طریق توابع هارگویا شده ، یدالله اردوخانی
 • حل مسایل حساب تغییرات به کمک توابع هایبرید هارتلی،  یداله اردوخانی
 • اندوموفیسم های شبه فشرده ی برخی جبرهای باناخ ، فرید بهروزی
 • خاصیت کربن میلیمن یک خاصیت سه فضا... ، داریوش بهمردی
 • خواص فضاهای باناخ ، داریوش بهمردی
 • حاصل مستقیم در فضاهای باناخ باخاصیت SLP یک فضای باناخ Kadec است،داریوش بهمردی
 • مطالبی راجع به مدول های انژکتیو خالص مدور ، کامران دیوانی آذر
 • Associated primes of local cohomo logy of wakly laskeriam modules،کامران دیوانی آذر
 • ناوردای کاستلنو – مامفورد و نظریه کوهمولوژی موضعی ، کامران دیوانی آذر
 • بررسی خواص زیر مدول ها رمز حلقه های جابجائی ، کامران دیوانی آذر
 • بهینه سازی فراگیری برنامه سازی 0-1 با توابع پیوسته ی محدب یا جداپذیر، منوچهر رهنما
 • بررسی مسئله های عاملها وعامل پذیری درگراف وکاربرد آنها درمسائل ترکیبات،نسرین سلطانخواه
 • مطالبی درباره وجود و عدم وجود بعضی از تریدها ، نسرین سلطانخواه
 • یک بررسی درباره مجموعه های احاطه گر در گرافها، نسرین سلطانخواه
 • حل مسایل هدایت گرمایی معکوس بوخیم ، علی مردان شاه رضایی
 • خواص یک کلاس خاص از توزیع های آمیخته ، صدیقه شمس
 • مدل های شتابیده چند متغیره ، صدیقه شمس
 • مدل های مکانی چند متغیره ، صدیقه شمس
 • بررسی مدول های دوم ، بتول گنجی صفار
 • تجهیز و تأمین کتاب های تخصصی ریاضی و آمار ، ابوالقاسم لاله
 • نقش فضای تاری زایفرت در مطالعه خمینه های سه بعدی ، ابوالقاسم لاله
 • پروژه هندسی سازی ، ابوالقاسم لاله
 • حلقه ثابت فضاهای برداری از بعد زوج روی میدان های متناهی از مشخصه دو تحت گروه متعامد، صدیقه محسنی رجائی
 • تحلیل آماری نگارش فارسی، روح انگیز مدبر دباغ
 • راه اندازی پایگاه اینترنتی و تجزیه و تحلیل داده های آماری ، روح انگیز مدبر دباغ

تجهیزات  و دستگاه ها

 • آزمایشگاه کامپیوتر دانشجویان کارشناسی
 • آزمایشگاه کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد

تألیف و ترجمه کتاب

 • توپولوژی ، دکتر مریم ربیعی و دکتر زهرا خوانین شیرازی
 • ریاضی 2، دکتر یداله اردوخانی و همکاران