بازدید مدیر کل محترم تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری

روز دوشنبه 3 مهرماه سال جاری مدیر کل محترم تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز نوآوری دانشگاه الزهرا بازدید کرد.