جلسه کمیته پذیرش مجتمع فناوری و نوآوری برگزار شد

جلسه کمیته پذیرش مجتمع فناوری و نوآوری واقع در خیابان 16 آذر در روز 21 شهریور 96 از ساعت 15/30الی 18/30 با حضور متقاضیان برگزار شد.