کارگاه مهارت های مذاکره از مجموعه کارگاه های توسعه مهارت های فردی در مرکز نوآوری برگزار می شود.

کارگاه مهارت های مذاکره از مجموعه کارگاه های توسعه مهارت های فردی در مرکز نوآوری برگزار می شود.