دومین کارگاه آموزشی تیم های منتخب رویداد یاس برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی پیش شتابدهی تیم های  منتخب رویداد یاس در مر کز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا در روز سه شنبه بیستم تیرماه سال جاری از ساعت 9الی 16برگزارشد.