برگزاری کرسی ترویجی خانم دکتر فتاحی زاده در دانشکده الهیات

در راستای همکاری دانشگاه الزهرا با شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی) کرسی ترویجی با موضوع: تأثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان با ارائه: سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده و نقادی: جناب آقای دکتر قاسم پور روز دوشنبه 8/3/96 ساعت 13-11  در کلاس 303 دانشکده الهیات واقع در طبقه سوم ساختمان خوارزمی برگزار خواهد شد.