انتخاب مقاله آقای دکتر صعودی به عنوان مقاله داغ و پراستناد

خوشبختانه نتایج پژوهشی جناب آقای دکتر محمد رضا صعودی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم زیستی تحت عنوان

fungal diversity notes 367 - 490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa

که در مجله Fungal dirersity جلد 80 صفحه 270 - 1 سال 2016 به چاپ رسیده است از طرف ESI به عنوان مقاله پراستناد Highly cited paper و مقاله داغ Hot paper معرفی شد. این موفقیت ارزنده را به جناب آقای دکتر صعودی و گروه تحقیقاتی ایشان صمیمانه تبریک می گوییم.

منبع